Date in Garden
Date in Garden
Boat Chasing
Boat Chasing
Tang Ying and Qiu Xiang
Tang Ying and Qiu Xiang
Hua Mansion
Hua Mansion
Wedding
Wedding
Test
Test
Finale-Beauties
Finale-Beauties
Finale-Scholars
Finale-Scholars
Tang Ying and Qiu Xiang

 

Director: Zhang Jing

Lighting Designer: Leo Lei Yu

Scenic Designer: Wu Jianwei

Costume Designer: Wang Xian Ping

Venue: NAFA Lee Foundation Theatre, Singapore

Date: May 2013